Contact

 

De vrolijke Grazers

Johan en Leonie Kreeft

Adres: Kapelleweg 13 4322NG Scharendijke

Telefoonnummer algemeen: 06-22989915

Telefoon administratie: 06-11320566

Email: info@devrolijkegrazers.nl

Website: www.devrolijkegrazers.nl

Facebook: devrolijkegrazers

 KVK nr.: 71779477                                                           BTW nr.: NL858845969B01

KNAB Nederland IBAN: NL97 KNAB 0257 4102 60    BIC: KNABNL2H

 

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend

  

Algemene voorwaarden voor www.devrolijkegrazers.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.devrolijkegrazers.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Landschapsbeheer Kreeft-Sierts onder handelsnaam De vrolijke Grazers. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom  

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.  

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De vrolijke Grazers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De vrolijke Grazers.

Indien van toepassing:  

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De vrolijke Grazers te mogen claimen of te veronderstellen.  

De vrolijke Grazers streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

  

Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Ook als De vrolijke Grazers zijn wij wettelijk verplicht om de nodige stappen te zetten.

Zo dienen we o.a. inzichtelijk te maken welke gegevens we van onze leden bewaren, waarom we deze nodig hebben, en hoe we deze bewaren. Bij dit laatste is het van belang dat de gegevens op een veilige, centrale locatie worden bewaard.

Om gegevens te verwerken en bewaren dienen we een wettelijke grondslag te hebben. De AVG hanteert hierbij de volgende 6 grondslagen: 

·        Toestemming van de betrokken persoon.

·        De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

·        De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

·        De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.

·        De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.

·        De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Als onderneming dienen we dus aan te tonen dat we aan één (of meerdere) grondslagen voldoen. De eenvoudigste manier om hieraan te voldoen is om aan alle betrokkenen schriftelijk toestemming te vragen deze gegevens op te slaan en te gebruiken voor het uitoefenen van onze dienstverlening. Wij zullen daarom de betrokkenen om deze schriftelijke toestemming vragen. U kunt bovendien ten alle tijden opvragen welke gegevens van u opgeslagen worden, en u kunt deze toestemming op elk moment weer intrekken, waarna wij direct alle gegevens van u op een veilige manier permanent zullen verwijderen.

1. De gegevens die wij van onze klanten en adoptanten bewaren zijn: 

·        Voor- en achternaam

·        Adres

·        Postcode en woonplaats

·        Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

·        Emailadres

·        Toestemming voor ontvangst nieuwsbrief

·        Toestemming voor deelname aan (pre)verkoop mailing van lams/schapenproducten

2. De gegevens worden door ons gebruikt voor:

·        Contact op te kunnen nemen met onze adoptanten en klanten

·        Informeren over de adoptielammeren/-schapen, diensten, producten, e.d.

·        Het opmaken en versturen van facturen

 3. Hoe de gegevens worden bewaard.

De gegevens worden digitaal opgeslagen op een afgeschermd gedeelte van GoogleDrive. Hierbij gaan we er vanuit dat de beveiliging van Google afdoende is om misbruik te voorkomen. Enkel de eigenaren van onze onderneming hebben toegang tot dit afgeschermde gedeelte op GoogleDrive, waarbij elke eigenaar met een eigen inlognaam en wachtwoord dient in te loggen.

4. Hoelang de gegevens worden bewaard.

De gegevens worden bewaard vanaf het moment dat iemand zich aanmeldt voor een adoptie dan wel toevoeging aan het bestand voor verkoop van lams/schapenproducten, tot het moment dat het adoptielam/-schaap niet meer tot de kudde van De vrolijke Grazers behoort, of wanneer de toestemming tot het bewaren van de gegevens tussentijds schriftelijk wordt ingetrokken. 

5. Social media en website 

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van De vrolijke Grazers. Hiervoor maken we soms ook gebruik van foto’s en video’s. Dit beeldmateriaal wordt meestal gemaakt in samen met de betrokkenen, maar het kan voorkomen dat u ongemerkt in beeld komt. Bij de schriftelijke toestemming zullen wij hier ook naar vragen. Mocht u, ondanks eerdere toestemming, bezwaar hebben dat een bepaalde foto waarop u te zien bent geplaatst is, dan zullen wij deze direct verwijderen na uw bericht hierover aan ons.

 

Wijzigingen  

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.devrolijkegrazers.nl op deze pagina.